Experimenteren met embryo’s, wat vindt God daarvan? — Wat zegt de Bijbel…?

Embryo’s voor medisch onderzoek. Mensen die te maken krijgen met onvruchtbaarheid wil men tegenwoordig meer perspectief bieden, op het krijgen van kinderen. Daarom wil de minister (2016) o.a. wetenschappelijk onderzoek toestaan op menselijke embryo’s. Maar er is meer. Genetische manipulatie van menselijke cellen, door experimenten op menselijke embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek, is zonder twijfel tot nu toe nog een groot taboe, maar het ziet er nu echt naar uit dat dit binnenkort gaat veranderen. Is een embryo wel menselijk leven? Op het moment dat experimenteren met embryo’s weer in de aandacht komt, wordt de vraag natuurlijk weer actueel of menselijke waardigheid ook aan het embryo toekomt. En, als een menselijke embryo, ook al is het slechts een pril menselijk begin, dezelfde waardigheid heeft als een klein mensje, dan kun je het vervolgens niet louter als materiaal gebruiken of zo nodig gewoon maar vernietigen. Sommige mensen zullen zeggen, ja maar het gaat hier niet om een mens, het zijn immers uiterst kleine balletjes cellen. Maar… doet de grootte dan iets ter zake? Belangrijker is welke waarde God aan dat kleine menselijk beginsel geeft en of we kunnen spreken van een schepsel van God.

via Experimenteren met embryo’s, wat vindt God daarvan? — Wat zegt de Bijbel…?

Geplaatst in Overdenking, Voor u gelezen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Na aardbeving Nepal komen veel mensen tot geloof

Het is bijzonder dat je na een natuurramp nogal eens ziet dat er aanzienlijke aantallen overlevenden tot geloof komen. Zo ook in Nepal, na de recente aardbeving.
‘Veel Nepalezen zijn zo geraakt door de hulpverlening van christenen dat ze meer willen weten over het christelijke geloof en tot geloof in de Heere Jezus komen,’ aldus Beni Karki van ‘Compassionate Hands for Nepal’.
‘Jullie religie is voor ons het beste, omdat jullie ons liefhebben en voor ons zorgen in onze nood. Jullie komen van ver naar Nepal om ons te helpen,’ aldus Krishna Man Tamang.
Hij woont in een tijdelijk onderkomen.
‘Mijn appartement was verwoest door de aardbeving. Ik was alles kwijt. Het is dankzij hulp van christenen dat ik nu een onderkomen heb voor mijn familie.’
Krishna Man Tamang begon zeer nieuwsgierig te worden naar het christelijke geloof. ‘Voor de aardbeving had ik geen idee wie Jezus was. Ik kende ook geen christenen. Ik weet nu dat ik de God van de christenen wil volgen. Ik wil Jezus leren kennen.’
(Bron: Breaking Christian News)

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 7 mei 2016

Geplaatst in Bekering, Voor u gelezen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

‘Resolutie over Tempelberg bedreigt Joden en christenen’

Laurie Cardoza-Moore, een christelijke vertegenwoordiger bij de VN, roept christenen op de Unesco-resolutie (van de VN), die de Tempelberg bestempelt als een heilige plaats van de moslims, te veroordelen. Deze resolutie bedreigt volgens haar zowel christenen als Joden.
Cardoza-Moore is een speciaal afgezant namens onafhankelijke christelijke kerken en voorzitter van ‘Proclaiming Justice to the Nations (PJTN). In deze laatste functie vertegenwoordigt ze meer dan 40 miljoen pro-Israel christenen wereldwijd.
‘Joodse historie wordt publiekelijk genegeerd door een organisatie van de VN,’ merkt ze op. ‘Het ontkennen van de band tussen het Joodse volk en de Tempelberg is een ontkenning van het bestaan van het Joodse volk en is daarom nog ernstiger dan het ontkennen van de Holocaust.’
Ze waarschuwt ervoor dat door het ontkennen van het historische recht van Israel op haar heilige plaatsen het geweld rond de Tempelberg zal voortduren.
‘Door het bewust negeren van de Joodse band met de Tempelberg, doet de Unesco de mensenrechten van alle Joden, waar dan ook ter wereld, geweld aan, evenals die van de christenen, voor wie in hun geloof de geestelijke en historische band van het Joodse volk met Jeruzalem en heel Israel een belangrijk deel is. Als we de Bijbelse en historische band tussen het Joodse volk en het land Israel niet verdedigen, zullen ook de christenen uiteindelijk hun historische band met Israel verliezen.’
(Bron: Breaking Israel News)

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 7 mei 2016

Geplaatst in Israël, Voor u gelezen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De roeping van een gemeenteleider, is dat nog nodig? — Wat zegt de Bijbel…?

Leiderschap in de gemeente is een duidelijk Bijbels principe. Jezus Christus is het Hoofd van de gemeente, maar Hij is ook degene die zelf de leiders aanstelt, lees dit o.a. in Efeziërs 4:11,12. We moeten de toepassing gaan begrijpen van bijvoorbeeld een ‘apostolische bediening’ in leiderschap, namelijk het bereiken van een verloren wereld en het stichten van nieuwe gemeenten, alsook van leiderschap voor de plaatselijke gemeente, waar voorgangers, oudsten en diakenen nodig zijn. Hun taak is altijd dienend naar God, de gemeente en elkaar. Waaraan herkennen we leiders? Gemeente leiders moeten in de eerste plaats biddend gekozen worden, onder de leiding van de Heilige Geest en op grond van hun geestelijke kwalificaties en niet direct op basis van hun opleiding en/of vaardigheden. In de huidige tijd zien we echter dat evangelie gemeenten in ons land steeds meer moeite hebben om geschikt leiders te vinden. Met kiest niet zelden voor een soort sollicitatie commissie uit de gemeente, om vooral het proces zo democratisch mogelijk te laten verlopen. Meestal stelt die commissie dan een lange lijst met bekwaamheden op, waar een eventuele kandidaat aan moet voldoen. Vaak worden er hoge eisen gesteld aan opleiding en vooral management kwaliteiten. Men moet een allround persoon zijn, iemand die bekwaam kan manoeuvreren tussen de verschilde meningen en opvattingen in de gemeente en dat zijn er vaak heel wat.

via De roeping van een gemeente leider, is dat nog nodig? — Wat zegt de Bijbel…?

Geplaatst in Voor u gelezen, Werkers in Gods dienst | Tags: , | Een reactie plaatsen

Op de bres…

  • Met het oog op de gebeurtenissen deze week in België, wil DPM Nederland uw aandacht graag richten op de enorme kracht van een biddende Kerk.

 

kruisknielen

God sprak in Ezechiël 22:30-31: Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan voor het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden (…)
“Als ik in het hele land één man had kunnen vinden” sprak God, “dan zou Ik hen hebben kunnen redden.” Denk je dat eens in! Eén enkele man kan het tij doen keren voor een heel land!

Als DPM Nederland geloven we dat juist in deze tijd de Gemeente – het Lichaam van Christus – moet opstaan als die ene man… Door ons gebed kunnen wij als Kerk – in eenheid verbonden als één man in gebed – het tij doen keren!

…en Mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land herstellen. (2 Kron.7:14)

Vier stappen

In de hierboven staande centrale tekst, waarin God belooft dat Hij ons land zal herstellen, zien we vier stappen die wij eerst moeten doen…
Welke dingen vraagt God van Zijn volk?

Stap 1.
In de eerste plaats vraagt Hij van Zijn volk dat het zich verootmoedigt… Dat is iets wat God niet voor je kan doen; de enige die in staat is jou te verootmoedigen, dat ben je zelf… Verootmoediging komt voort uit een diepe, persoonlijke, innerlijke beslissing. En als we onszelf hebben verootmoedigd en onderworpen aan God, dat zijn we dat automatisch ook aan Zijn Woord en aan de autoriteit die Hij over ons heeft gesteld.

Stap 2.
De tweede stap is gebed. Begin nooit met bidden voordat je je verootmoedigd hebt. Verootmoediging – je neerbuigen en het erkennen van Gods autoriteit – gaat altijd aan gebed vooraf.

Stap 3.
bidt en zoek mijn aangezicht…
Het zoeken van Gods aangezicht is de derde fase. Wat houdt dat in? Volgens mij betekent dit in de directe aanwezigheid komen van de Almachtige God. (…) Als je Gods aangezicht zoekt, dan ga je net zo lang door met bidden en luisteren tot je in Gods aanwezigheid bent gekomen, al duurt het de hele nacht. Vandaag de dag wordt er heel veel gebeden zonder dat Gods aangezicht wordt gezocht… Men stopt dan al met bidden voordat er werkelijke communicatie is geweest met God.

Stap 4.
en zich bekeren van hun boze wegen…
Op wie slaat dit deel van de Bijbeltekst? Op de onbekeerde alcoholist? Op de puber die niet meer naar de kerk wil? Nee, het slaat op Gods eigen mensen, de christenen… De belemmering voor doorbraak en opwekking zit in de kerk zelf, niet erbuiten. Weet je waar het oordeel begint? Want het is nu de tijd, zegt Petrus dat het oordeel begint bij het huis Gods (1 Petr.4:17). Wat hij daarmee bedoelt, wordt duidelijk uit wat hij vervolgens zegt: als het bij ons begint… en vervolgens stelt hij de vraag: wat zal het einde zijn, van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?  God heeft het altijd al zo gedaan; Hij begint bij de mensen die het meeste weten. Nu zeg je misschien: “Broeder Prince, ik ben niet ongehoorzaam aan het evangelie, ik heb geen verkeerde wegen…” Mijn antwoord is: “Waarschijnlijk ben je dan nooit dicht genoeg bij God gekomen om je verkeerde wegen te zien.” Wie werkelijk voor Gods aangezicht komt, herkent daardoor onmiddellijk de gebieden in zijn leven waar bekering nodig is. De gedachte dat je die gebieden niet zou hebben, bewijst al dat het hoog tijd is om in Gods tegenwoordigheid te komen.

Na deze vier stappen komt God met Zijn antwoord: Dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven … en hun land herstellen. Ik heb erover nagedacht, gepiekerd en gebeden… Als een land niet tot genezing komt, dan ligt de verantwoordelijkheid daarvoor aan de voeten van de Kerk. Jij en ik, de belijdende christenen, zijn aansprakelijk en dragen samen de verantwoordelijkheid voor de staat waarin de Westerse wereld vandaag verkeert.

We sluiten af met Openbaring 12:11, waar een geweldige ommekeer beschreven staat: En zij –Gods volk hier op aarde– hebben hem –satan– overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis. Dat is onze instructie… Wij zijn de beslissende factor in de gebeurtenissen in deze wereld in deze tijd!
Juist nu – terwijl Europa door moeilijke tijden gaat – is het belangrijk dat het Lichaam van Christus opstaat als ‘die ene man’, die zich verootmoedigt, zich tot God richt in gebed, Zijn aangezicht zoekt en zich bekeert! Dan belooft God dat Hij uit de hemel zal horen en hun zonden vergeven en hun land herstellen.

Bron: DPM, 23 maart 2016 

Geplaatst in antichristelijke machten, Bekering, Gebed, Overdenking, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Ondanks verdrukking komen in Iran veel moslims tot geloof

Deze week zei iemand, die zeer goed op de hoogte is van de situatie in Israël en in de moslimwereld: ‘Het lijkt wel alsof God haast heeft om de moslims tot geloof te laten komen’. Exact dezelfde woorden heb ik al vaker in de Nieuwsbrief geschreven.
Deze ontwikkeling is ook duidelijk zichtbaar in Iran. Ondanks dat de Iraanse overheid hard optreedt tegen huisgemeenten, die vaak in het geheim samenkomen, komen steeds meer moslims in Iran tot geloof in de Heere Jezus. God is overduidelijk aan het werk in dit land. En Hij doet dat soms anders dat wij denken dat het moet gaan. Zoals Hij Zich ooit aan Paulus openbaarde op de weg naar Damascus, zo openbaart Hij Zich soms ook aan Iraniërs, die daarna tot geloof in Hem komen. Laten we de Heere niet voorschrijven hoe wij vinden dat mensen tot geloof moeten komen.
Het is nauwelijks mogelijk het aantal christenen in Iran te schatten. Open Doors spreekt over 450.000 Iraanse christenen. Anderen schatten hun aantal inmiddels op 1 miljoen.
Afgelopen maand werden vier christenen uit Ahwaz veroordeeld omdat ze illegale bijeenkomsten in huiskerken zouden hebben bijgewoond, met de bedoeling moslims te bekeren tot het christelijk geloof. Het grootste gevaar lopen christenen die voorheen moslim waren. Laten we de Heere danken voor Zijn machtig grote werk in Iran en vergeet niet te bidden voor de Iraanse christenen, speciaal voor hen die gevangen zitten omdat ze christen zijn.

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 12 maart 2016

Geplaatst in Bekering, Christenvervolging, Goed Nieuws-berichten, Voor u gelezen | Tags: , , , , | 1 reactie

Een waarschuwing van aartsbisschop uit Irak

Ooit was Amel Nona aartsbisschop in Mosul, Irak. Maar hij moest vluchten naar Erbil.
Ons hevige lijden is een voorsmaak van wat Europa en zeker de christenen in Europa te wachten staat,’ aldus de aartsbisschop, alweer even geleden.
‘Ik heb mijn bisdom verloren. Ons gebouw werd door radicale islamieten bezet. Ze wilden dat we ook moslim werden, anders zouden we worden gedood. Maar mijn gemeente leeft nog.
Uw liberale Westerse beginselen zijn hier niets waard. U heet moslims van harte welkom, maar u brengt uzelf in gevaar. U moet krachtig optreden, ook al gaat het tegen uw beginselen in.
U gelooft dat alle mensen gelijk zijn, maar de islam zegt niet dat alle mensen gelijk zijn. Onze waarden zijn niet hun waarden. Als u dat niet snel genoeg begrijpt, zult u de prooi worden van de vijand, die u in uw huis welkom hebt geheten.’

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF, 5 maart 2016

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , | 1 reactie