Lijst met korte Ned. WEBLOGstudies / vervolgstudies

KLIK HIER voor de downloads
(op alfabetische volgorde t/m 1-1-2014)

Als hemelvlammen de aarde raken
Bekeert u van uw boze werken
De 6 handelingen, die een in zonde verdwaalde christen moet maken tot herstel in Christus
De afzondering van de laatste-dagen-Gemeente
De Christus van alle eeuwen (n.a.v. Jesaja 9:5)
De Gever en Zijn Gaven (totaal in 12 delen/hoofdstukken)

 • Hoofdstuk 1: De doop met Gods Heilige Geest
 • Hoofdstuk 2: Waterdoop en Geestesdoop
 • Hoofdstuk 3: Excuses t.o.v. het ontvangen van de Heilige Geest
 • Hoofdstuk 4: Excuses die een schijn van waarheid hebben
 • Hoofdstuk 5: Raadgevingen en dwalingen aangaande de tongentaal
 • Hoofdstuk 6: De Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest
 • Hoofdstuk 7: Profetie of profeteren, een Gave van de Heilige Geest
 • Hoofdstuk 8: De Gaven van ‘Allerlei Talen’ en ‘Uitleg van Talen’
 • Hoofdstuk 9: De Gave van een Woord van Wijsheid en van Kennis
 • Hoofdstuk 10: De Gave van het Onderscheiden van geesten
 • Hoofdstuk 11: De Gaven van genezingen of gezondmakingen
 • Hoofdstuk 12: De Gave van werkingen van de ‘werkingen van krachten’ en
  van ‘het geloof’

EINDE (klik hier voor de complete studie)

De Heilige Geest verlost en maakt absoluut vrij
De helm der zaligheid
De keuze van de Bruidsgemeente
De Koning wil ingaan
De Opperzaalgemeente
De slaap des oordeels
De ‘Spade Regen opwekking’
De toekomstige economische ineenstorting
De vliegende boekrol
De vrouw in de efa (n.a.v. Zacharia 5:5-11)
De ware betekenis van het brandoffer
De werken Gods geopenbaard
Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring
van het Bijbelboek Openbaring
(in delen, soms met meerdere ‘hoofdstukken’)

 • Deel 1:
  • Voorwoord
  • 1. Het Bijbelboek Openbaring
  • 2. De datering van de beschreven gebeurtenissen
  • 3. De tafereelsgewijze opbouw
 • Deel 2:
  • 4. Het begin van de smarten
  • 5. De Gemeente (vlak) VOOR de Spade Regen-tijd
 • Deel 3:
  • 6. De Spade Regen-opwekking
  • 7. Het herstel van Israël
 • Deel 4:
  • 8. De 1ste wederkomst van Jezus en de Bruiloft van het Lam
 • Deel 5:
  • 9. De geboorte van de mannelijke zoon
 • Deel 6:
  • 10. De tussentijd van de eerste 4 bazuinen
 • Deel 7:
  • 11. De wegrukking van de mannelijke zoon
  • 12. De val van satan en het begin van de grote verdrukking
 • Deel 8:
  • 13. De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente
 • Deel 9:
  • 14. De 1ste fase van de grote verdrukking
 • Deel 10:
  • 15. De 2de fase van de grote verdrukking
 • Deel 11:
  • 16. De 3de en laatste fase van de grote verdrukking
 • Deel 12:
  • 17. De 2de wederkomst van Jezus en de slag van Armageddon
 • Deel 13:
  • 18. Het 1000-jarig Vrederijk van Christus

Wordt vervolgd in 2014

Een leven van OVERWINNING
Een misleidende leerstelling: ‘Eens gered – voor eeuwig gered’
Een nieuwe koning
Een overdenking bij Pasen: Drie dagen bij Jezus
Een toegerust volk
Gehoorzaamheid is nog steeds de sleutel
Geprofeteerde vernieuwing van het geloof
Grote (geloofs)afval begint met hele ‘kleine’ zonden
Het berispen (of terechtwijzen) van de wijzen
Het feest van de genadetijd
Het getuigenis van de opstanding
Het hart van een bruiloftskind
Het paslood-oordeel
Het teruggevonden Boek
Het ware Evangelie en het valse
Hoe verder NA Pinksteren
Ik zal wachten – Nadere verklaring van het wachten van de Bruidsgemeente
Is Gods Geest verkort (n.a.v. Micha 2:7)
Kennismakingsbrief
Leren luisteren zoals leerlingen doen
Licht of duisternis (n.a.v. Amos 5)
Lijden met Jezus
Mede opgewekt – een eis voor deze tijd
Moeten wij op de tekenen der tijden letten
Naïn – lieflijke plaats (n.a.v. Lukas 7:11-17)
ONbesneden oren
Onder welke macht ?
Opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand aan het einde
van de huidige tijdsbedeling
(totaal in 12 delen)

 • Deel 1:
  • Inleiding
  • 1. De geprofeteerde UITSTORTING van de Heilige Geest in de laatste dagen,
   resulterend in de “Vrouw” van Openbaring 12:1
  • 2. De Vrouw van Openbaring 12:1
 • Deel 2:
  • 3. De middernachtsroep
  • 4. De grote Opwekking
 • Deel 3:
  • 5. Een herstelde Tempel
 • Deel 4:
  • 6. De grote verdrukking
  • 7. De BEWARING voor de grote verdrukking door aanname / wegname
 • Deel 5:
  • 8. De grote verborgenheid: meer over Christus en Zijn Bruidsgemeente
 • Deel 6:
  • 9. Gods triomferende VERNIEUWING aan het (huidige) wereld-einde
 • Deel 7:
  • 10. “De wederkomst van Christus”
 • Deel 8:
  • 11. De wederkomst van Jezus Christus in verband met Juda en Israël
 • Deel 9:
  • 12. De eschatologische rede van Jezus (volgens Markus 13, Mattheüs 24 en
   Lukas 21)
 • Deel 10:
  • 13. De ‘gelijkenissen van Jezus’ in verband met Zijn Wederkomst
 • Deel 11:
  • 14. De gelijkenissen over de wederkomst nader bekeken
 • Deel 12:
  • 15. De 2de komst of wederkomst van Christus betekent ook oordeel

EINDE (klik hier voor de complete studie)

Openbaring van Jezus Christus (gegeven aan Johannes):
Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL(in delen per hoofdstuk)

 • Inleiding
 • Hoofdstuk 1: Jezus Christus openbaart Zich aan Johannes
 • Hoofdstuk 2: De brieven aan de 7 Gemeenten
 • Hoofdstuk 3: De brieven aan de 7 Gemeenten (vervolg)
 • Hoofdstuk 4: De Troonsheerlijkheid van de Vader
 • Hoofdstuk 5: De heerlijkheid van de verzoening door God de Zoon
 • Hoofdstuk 6: De zegels worden geopend
 • Hoofdstuk 7: De Goddelijke oogst (van zielen)
 • Hoofdstuk 8: De bazuinen gaan klinken
 • Hoofdstuk 9: De culminatie v/d demonische machten tot de antichristelijke heerschappij
 • Hoofdstuk 10: Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt
  de wereld AANGEZEGD
 • Hoofdstuk 11: Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt
  de wereld GEGEVEN
 • Hoofdstuk 12: De openbaring van Gods grote verborgenheid
 • Hoofdstuk 13: De antichrist en zijn heerschappij
 • Hoofdstuk 14: Gods wegen in genade en gericht
 • Hoofdstuk 15: De 7 fiolen of schalen, vol van de toorn van God
 • Hoofdstuk 16: De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten !
 • Hoofdstuk 17: Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
 • Hoofdstuk 18: Gods oordeel over het grote Babylon als politieke en economische macht
 • Hoofdstuk 19: De inleiding tot het grote 1000-jarig Rijk van Christus

Wordt vervolgd in 2014

Opstandingsleven in Christus
Podium en Gemeente (Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en
raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan
)
(totaal in 11 delen)

 • Deel 1: Gods arbeider en zijn verhouding tot God
 • Deel 2: Gods arbeider in dienst van de Gemeente/Kerk
 • Deel 3a: De Gemeente, Gods woning in de Geest
 • Deel 3b: Wij moeten het Evangelie hoog houden
 • Deel 4: De bediening van het GEVEN voor Gods dienst
 • Deel 5: Door God geroepen tot leiderschap
 • Deel 6: PREDIK het Evangelie en de GEZONDE LEER
 • Deel 7: Een ouderling of diaken volgens de Bijbel
 • Deel 8: Ouderling of diaken in de praktijk van de Gemeente
 • Deel 9: Predikers behoren uitdelers van Gods verborgenheden te zijn
 • Deel 10: De verborgenheid van de ONgerechtigheid

EINDE (klik hier voor de complete studie)

Tot welke Gemeente behoren wij?
Twee verschillende stromen
Vier wagens met paarden
Voorbereidingen voor Zijn komst
Ware AANBIDDING (Kom, laten wij aanbidden die Koning)
Wie zal de berg des Heren (kunnen) beklimmen
Zie, Hij komt !
Zien’ en ‘niet zien’

In totaal 121 weblog (vervolg)studies t/m 2013

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s