Kennismakingsbrief

Inleidend woord:

Het hoofddoel van de Bijbelstudies op onze website – www.eindtijdbode.nl/ – alsook de korte studies die wij via ons weblog eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com (voorheen www.eindtijdbode.blogspot.com) hopen door te geven, kan samengevat worden in de volgende Bijbeltekst uit 2 Korinthe 11 vers 2:

Want ik beijver mij voor u met een ijver van God; want ik heb geen ander verlangen dan u (vooral geestelijk) toe te bereiden, om u als een reine maagd (namelijk: als Bruid) aan één Man voor te stellen, namelijk aan Christus”.
(eigen vertaling)

Christus komt spoedig om Zijn Bruid – in de geest – te huwen (om haar, wat later in de tijd, te bewaren voor de grote verdrukking, want deze ‘bewaring’ geldt alleen Zijn Vrouw, zie Openbaring 12 vers 6 en 14). Maar… zijn wij PERSOONLIJK – in geestelijke zin – gereed voor Zijn komst als onze Bruidegom?

Reden temeer waarom de meeste studies die wij uitgeven niet ‘zomaar’ Bijbelstudies in algemene zin zijn, neen, ze bevatten een Boodschap die vooral bedoeld is voor al die christenen die Jezus Christus spoedig verwachten als ‘hun’ Bruidegom. Veel studies op onze website bevatten ‘de Boodschap van het kruis’: En hier bedoelen wij datgene mee wat geschreven staat in 1 Korinthe 2 vers 2: “…Jezus Christus en Dien gekruisigd…!” Ofwel ‘Jezus Christus en degenen die – met Hem – gekruisigd zijn’! Dus: ook wij moeten – in geestelijke zin – met Hem gekruisigd (willen) worden: namelijk: afsterven aan (d.i. verlost worden van) onze oude, zondige natuur!
Velen zeggen dat dit NIET mogelijk is, maar Paulus, die deze geïnspireerde uitspraak deed, leefde wel degelijk ‘een gekruisigd leven’. Lees aandachtig over zijn bekeerde leven, over zijn ‘handel en wandel’, en u zult ‘proeven’ wat een gekruisigd leven inhoudt. (En hopelijk ook inzien dat het dus mogelijk is om een gekruisigd leven te leiden en ook dat het nodig is om ECHT door God gebruikt te kunnen worden.) Paulus kon OPRECHT zeggen: Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20a). Dit wordt nog verduidelijkt in 1 Korinthe 6:19 waar staat: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest (waarin Hij woont en troont – d.i. waarin Hij het voor het zeggen moet hebben, door Zijn Geest), Die in u is en Die u van God (ontvangen) hebt, en dat u niet (meer) van uzelf bent?” Want “wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.” (Gal. 5:24)

Weliswaar is de strijd tegen satan en zijn (zonde)macht door Jezus – aan het kruis op Golgotha – gestreden en door Hem volbracht en gewonnen, maar… ook wij, als christenen, moeten ‘sterven aan het kruis’; moeten (willen) afsterven aan onze oude, zondige natuur. Dit Woord van het kruis – dus: het (willen) afsterven aan onze oude, zondige natuur – is in de loop der eeuwen door satan weggemoffeld, weggedrukt, maar zal in de eindtijd weer met kracht gepredikt worden.

De Boodschap van ‘het kruis’ is een waarheid die door Maarten Luther (die leefde van 1483 tot 1546) weer werd teruggevonden, maar – helaas – later toch weer verloren is gegaan. Het WAS en IS geen populaire Boodschap! En al helemaal niet in onze huidige (denk)wereld. Het ‘vlees’ viert hoogtij in onze dagen, in de wereld, maar ook in de Gemeente, waar het zich vooral uit in het vleselijk denken. En… vleselijk denken is tegenovergesteld aan geestelijk denken, ofwel tegenovergesteld aan het denken naar Gods wil. Met – helaas – als (logisch) gevolg dat ook het doen en laten, de handel en wandel van veel christenen ‘vleselijk’ ofwel wereldsgezind is. Maar… in de eindtijd zal Gods Geest deze Boodschap – van afsterven aan ‘het vlees’ – weer luid en duidelijk doen horen. En deze Boodschap, dit ‘Evangelie van het kruis’, is pas het echt: ‘het VOLLE Evangelie’! En deze ‘VOLLE Evangelie-boodschap’ is nodig, want… God gaat deze wereld straks oordelen, en Zijn oordeel begint bij “het huis van God” (zie 1 Petr. 4:17). Het “huis van God” is het beeld van de (wereldwijde) Gemeente waartoe wij behoren als we in Jezus Christus geloven.

Maar waarom zou Zijn oordeel bij ons beginnen? 

Omdat “het huis van God” nog niet klaar is om Jezus als Hemel-Bruidegom te ontmoeten! Meer dan ooit tevoren zijn vele christenen (die navolgers van Christus heten te zijn) wereldsgezind en vleselijk ingesteld. Lees 2 Timótheüs 3 vers 2-5, waar de conclusie is: “zij hebben een schijn van godsvrucht, want ze zijn meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God”, daar zij hun eigen verlangens en begeerten na blijven volgen. Lees ook Openbaring 3 vers 15-19, waar staat: “omdat u (geestelijk) lauw bent… zal Ik u uit Mijn mond spuwen”!

Men denkt vaak dat ‘alleen maar geloven’ voldoende is. Nu, om straks te kunnen behoren tot die REINE Bruid van Christus (zie Ef. 5:27) is dat NIET voldoende. Om daartoe te geraken dienen wij waarlijk een gekruisigd leven te leiden, afgestorven aan onze zondige verlangens en begeerten. En zo niet, dan komt het oordeel van God over ons, wat inhoudt dat wij in de grote verdrukking terechtkomen omdat wij (in geestelijke zin) niet gereed zijn als Bruid, want – voor alle duidelijkheid – Christus kan en wil niet met een ONreine Bruid huwen. Jezus zegt niet voor niets in Mattheüs 7 vers 23: “…ga weg van Mij, u die de ongerechtigheid werkt”. Daar, in die grote verdrukking, zullen zij – degenen dus die NIET gereed waren om Christus als hun Bruidegom te ontmoeten – hun geloof in Christus (letterlijk) met de dood moeten bekopen. De antichrist zal namelijk alle achtergebleven christenen doden tijdens zijn 3½ jarige heerschappij. En dat is dan Gods oordeel over “het huis van God”, over alle christenen die ongehoorzaam zijn en blijven aan Zijn Boodschap van ‘het kruis’, een Boodschap die in de eindtijd (weer) luid en duidelijk gehoord zal worden.

Bovenstaande betekent overigens NIET dat deze christenen, die in de grote verdrukking door de antichrist worden gedood, verloren zijn. Als ze Jezus (tot het einde van hun aardse leven) zullen blijven belijden en ook het merkteken van het beest zullen weigeren – de (hoofd)reden waarom de antichrist ze wil doden – zullen ze gered zijn voor de eeuwigheid.

De eindtijd is in zogenaamde ‘fasen’ op te delen, zie het schema hieronder (of KLIK HIER voor ons schema met plaatjes), en volgens ons zitten wij nu in fase 1, maar tevens in het beginstadium van fase 2. Bij (bijna) elke fase staan één of meerdere studies vermeld die u spoedig ook allemaal op onze website kunt vinden en die u, als u dat wilt, GRATIS kunt downloaden.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een studie van ons die nog niet op onze website staat, mail ons en we mailen u de betreffende studie zo spoedig mogelijk toe.

Wij wensen u Gods zegen toe,

A. Klein
*********************************************************************************************************

KLIK HIER voor het schema van het eindtijdscenario (met diverse rechtstreekse links als studieverwijzingen)!! 

KLIK HIER als u deze “Kennismakingsbrief”, wilt uitprinten/downloaden.

2 reacties op Kennismakingsbrief

 1. Roy zegt:

  Goed artikel en dito kennismaking met deze site.
  Dank ook voor de kennisgeving en LINK naar uw website http://www.eindtijdbode.nl
  Ook de ‘Tekenen van de Eindtijd’ zijn interessant om te lezen.
  Ik kijk uit naar het vervolg.

 2. Henk Herbold zegt:

  Geweldig goede studie. Heel belangrijk om te weten omdat Jezus spoedig komt en we daarom ons moeten voorbereiden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s