Wees gere(e)d en waakzaam

Geschreven door Lance Lambert, een messiaans belijdende Jood

Lukas 17:22-37
“En Hij zeide tot zijn discipelen: Er zullen dagen komen, dat gij zult begeren één der dagen van de Zoon des mensen te zien en gij die niet zult zien. En men zal tot u zeggen: Zie, daar is het; zie, hier is het! Gaat er niet heen, en loopt het niet na. Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant des hemels tot de andere kant licht, zó zal de Zoon des mensen wezen op die dag. Maar eerst moet Hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht. En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt . Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet terug. Denkt aan de vrouw van Lot. Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. [Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden.] En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Here? Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen.”
Wat zegt het Woord van God over het voorbereid en gereed zijn voor de eindtijd en voor de Tweede Komst van Christus?
Er zijn talloze uitleggingen, visies, berekeningen e.d.  In deze studie gaat het niet over de tekenen van Zijn Komst of over de opeenvolgende gebeurtenissen.
Er wordt veel over deze dingen gezegd en geschreven, maar het belangrijkste wordt vaak over het hoofd gezien, namelijk wat Christus Zelf heeft gezegd met betrekking tot Zijn Wederkomst.
En of het nu dit jaar of in het volgende decennium zal plaatsvinden, tijdens deze generatie of een volgende: Jezus’ onderwijs komt ons (ook hierin) goed van pas.

WEES GEREED 
“Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen(Mat. 24:44) 
Deze woorden van de Here Jezus waren een antwoord op de vraag: “Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van Uw komst en van de voleinding der wereld?” (Mat. 24:3).
Opvallend is dat de hoofdstukken 24 en 25 van Mattheüs een antwoord vormt van Jezus aan Zijn discipelen. Natuurlijk bevat het – zoals de hele Schrift – lessen voor ons,
 maar deze woorden werden niet tot ongelovigen gesproken, maar aan gelovigen gegeven. De les is derhalve voor de hand liggend: De Zoon des mensen kan komen op een moment waarop gelovigen het niet verwachten.
Mat. 25:10: “Doch terwijl zij heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten.”
Luk. 12:35, 36: “Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen.”
Luk. 12:40: Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.”
Luk. 12:47, 48: “De slaaf nu, die de wil van zijn heer kende en geen toebereidselen getroffen heeft, of niet gedaan heeft naar de wil van zijn heer, zal vele slagen ontvangen. Wie echter die wil niet heeft gekend en dingen heeft gedaan, die slagen verdienen, zal er weinige ontvangen. Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd.”
Het mag als bekend verondersteld worden dat ‘de geleerden’ het niet altijd eens zijn als het gaat om de uitleg van – met name – gelijkenissen. Laten we derhalve ons beperken tot een Bijbels thema, wat niemand zal kunnen ontkennen:

WAAKZAAMHEID 
Wees gereed. Wees voorbereid. Dat is wat het Woord ons op het hart bindt. En dat geldt niet alleen voor de Wederkomst, maar ook voor onze sterfelijkheid.
Kortom: onze levensinstelling dient doortrokken te zijn van waakzaamheid.
Dit geldt uiteraard ook voor de listen van satan en de leugens die we in de wereld (succes, materialisme, individualisme, macht enz. enz.) dienen te ontmaskeren. Een Christen leeft met één oog gericht op de eeuwigheid.
Een nieuwsgierige niet-gelovige zou nu kunnen afhaken, want dat is een levensvisie, die – zachtjes uitgedrukt – onaantrekkelijk lijkt. Maar het tegendeel is waar. Een Christen is – inderdaad – pessimistisch over het wereldgebeuren en de ontwikkeling van de mensheid. Echter, een Christen is een mens met een gigantische toekomst, waarvan hij nu al de voorsmaak mag proeven. Levensontkenning hoort niet bij het Christelijk geloof. Wie niet kan genieten wordt ongenietbaar. Echter zal de Christen wel bewuste keuzes maken en zich van bepaalde zaken onthouden, maar een Christen is een (ge)heel mens. Hij is de gezegende, geliefde en aanvaarde door de Vader. Hij hoeft derhalve zijn identiteit niet te ontlenen aan zijn omgeving, maar bij Hem, die de Bron van het leven is en het leven geeft.
Zonder de pretentie te willen hebben dat de uitleg van de gelijkenis van ‘de vijf wijze en vijf dwaze maagden’ (Mat. 25:1-13) de juiste is – ook hier is de context van het voorafgaande en volgende heel belangrijk – toch enige opmerkingen in het kader van: Wees gereed. Wees bereid. In Lukas 12:35-40 staat Lukas’ versie van deze parabel, of in ieder geval iets wat er in de context erg op lijkt. Vaak wordt de gelijkenis van de tien maagden uitgelegd als een boodschap aan de niet-verloste mensen, maar zoals reeds gezegd: Jezus spreekt hier tegen Zijn discipelen. “Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur” (Mat. 25:12,13).
Dit was dus een waarschuwing voor Zijn discipelen. Ongetwijfeld kunnen er boeiende preken uit deze gelijkenis tot stand komen, maar het is een erg simplistische benadering om te geloven dat het hier gaat om vijf verloste en vijf verloren maagden. Het zal op het eerste gezicht vragen kunnen oproepen om te stellen dat ze alle tien verlost zijn of worden, een item dat bovendien in deze studie niet aan de orde is (…).
Toch dienen er bepaalde opmerkingen gemaakt te worden die voor een juist inzicht benadrukt moeten worden.
Ten eerste, merk op dat het allemaal maagden zijn, en geen hoeren. De Bijbel noemt de wereld voortdurend een ‘hoer’ en de onreinen ‘hoeren’. Dit zijn allemaal maagden.
Ten tweede, het zijn allemaal mensen die een bepaalde taak hebben bij de bruiloft. Bij een joodse bruiloft was het in die dagen een heel wezenlijk en noodzakelijk element dat maagden de bruidegom en de bruid vergezelden. Ze waren mensen met een zekere verantwoordelijkheid, maar wat weten Westerlingen van de joodse cultuur?
Lees meer >>>

Bron: Ruach Christen Gemeente (zie eventueel ook nog: www.lancelambert.org/)

NOOT A. Klein:
In het (volledige) artikel komen onderwerpen aan bod waar wij GRATIS studies over hebben. Zie eventueel:

Of onze ‘vers voor vers’ studies van het Bijbelboek Daniël en/of Openbaring.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Geestelijke lauwheid/wereldgelijkvormigheid, Voor u gelezen, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Wees gere(e)d en waakzaam

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s