Is er een OPNAME van de Gemeente voor de Grote Verdrukking ?

Voorwoord:

Het valt mij zwaar om aan onderstaande studie te beginnen, vanwege de wetenschap dat de inhoud voor velen een brug te ver zal zijn. Als christenen eenmaal een visie op een bepaald onderwerp hebben, is het heel moeilijk om ze ervan te overtuigen dat het – op grond van de Bijbel – niet klopt. (Hoewel het op zich natuurlijk goed is om standvastig te zijn, om niet – zoals staat in Efeze 4 vers 14 – bij elke “wind van leer” heen en weer geslingerd te worden, ofwel van mening of visie te veranderen.)
Als je er, zoals ik, van overtuigd bent dat een bepaalde visie – op grond van de Bijbel – niet klopt, moet je er dan “voor de lieve vrede” over zwijgen, of moet je proberen het (zo duidelijk mogelijk) uit te leggen in de hoop dat mensen er biddend over na zullen gaan denken?
Ik ga voor de 2de optie en hoop zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe ik – en met mij vele anderen – één en ander zien, al is het moeilijk om te bepalen wat voor een ander duidelijk is. En, al wordt het nog zo duidelijk mogelijk uiteengezet, voor iemand die willens en wetens weigert het biddend te lezen en/of te bestuderen zal het nooit duidelijk worden. Toch wil ik een poging wagen, in de hoop dat de Here, zowel u, alsook mij, wijsheid zal geven door inzicht en leiding van Zijn Heilige Geest.

HET Bijbelvers dat de “OPNAME” zou bewijzen

Voor velen is 1 Thessalonicensen 4 vers 15-17 het vers, het bewijs zo u wilt, voor een OPNAME. En met OPNAME wordt dan bedoeld:

 1. Een opname in de hemel
 2. voordat de Grote Verdrukking op aarde plaats zal vinden.

Voor alle duidelijkheid vermelden wij hieronder het Bijbelvers (in de Statenvertaling):
“Want dat zeggen wij u door het Woord van de Here, dat WIJ, die levend overblijven zullen tot de toekomst van de Here, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel (d.i. een aartsengel), en met DE BAZUIN GODS nederdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna WIJ, die levend overgebleven zijn, zullen tesamen met hen (dat zijn: de uit de dood opgestane rechtvaardigen) opgenomen worden in de wolken, DE HERE TEGEMOET, in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Here wezen.” (1 Thess. 4:15-17)

1.
Als 1ste punt van discussie wil ik opmerken dat het m.i. onmogelijk is om, aan de hand van bovenstaand Bijbelvers, te zeggen dat het hier om een gebeuren VOOR de Grote Verdrukking gaat.
Er zijn meer Bijbelteksten die over hetzelfde gebeuren lijken te gaan en die m.i. pleiten voor een gebeuren NA de Grote Verdrukking. Om te beginnen vermelden wij Matthéüs 24 vers 29-31:
“En terstond NA de verdrukking (de Grote Verdrukking, zie noot[1]) van die dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten van de aarde wenen, en zullen de Zoon des mensen zien (dus is dit de zichtbare Wederkomst), komende op de wolken van de hemel, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met EEN BAZUIN VAN GROOT GELUID, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen (de ‘levend overgeblevenen’ en de ‘uit de dood opgestane rechtvaardigen’ uit 1 Thess. 4:15-17) uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve”.

Er zitten diverse overeenkomsten in de tekst van 1 Thessalonicensen 4:15-17 en Matthéüs 24:29-31, maar ook een groot verschil: in Matthéüs 24:29 staat duidelijk vermeld dat het gebeuren plaats zal vinden NA de (Grote) Verdrukking.
Ook 1 Korinthe 15 vers 51-52 is een Bijbeltekst die over hetzelfde gebeuren lijkt te gaan en die m.i. pleit voor een gebeuren NA de Grote Verdrukking.

“Ziet, ik zeg u een verborgenheid: WIJ zullen wel niet allen ontslapen, maar WIJ zullen allen veranderd worden; in een punt des tijds, in een ogenblik, met DE LAATSTE BAZUIN; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en WIJ (degenen die levend overgebleven zijn uit, en dus NA afloop van, de Grote Verdrukking – zie 1 Thess. 4:15-17 en Matth. 24:29-31) zullen veranderd worden”. (1 Kor. 15:51-52)

Ook zou ik nog in willen gaan op de bazuin uit 1 Korinthe 15 vers 51-52. Er staat duidelijk: de LAATSTE bazuin!
Met de bazuin, die in de diverse teksten hierboven vermeld wordt, wordt m.i. één en dezelfde gebeurtenis bedoeld, namelijk de 7de en dus laatste bazuin van Openbaring 11:15.
“En de zevende engel (met de 7de en dus laatste bazuin) heeft GEBAZUIND, en er geschiedden grote stemmen in de hemel, zeggende: De koninkrijken van de wereld zijn geworden van onze Here (God) en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid”. (Openb. 11:15)
Hier in Openbaring 11 vers 15 lees je duidelijk, dat NA deze bazuin (en de grote stemmen in de hemel – zie de overeenkomst met 1 Thess. 4:16) het Koninkrijk van Christus (d.i. het 1000-jarig Vrederijk) aanvangt.

Laten wij nu ook maar eens kijken wat de Studiebijbel (zie noot[2]) te zeggen heeft over het woord bazuin.
Het Griekse zelfstandig naamwoord (vrl.) “salpigx” betekent ‘trompet, bazuin’. … Op enkele (in de Studiebijbel genoemde) teksten na zijn alle andere gevallen waarin over bazuin gesproken wordt verbonden met de wederkomst van Jezus Christus. In Openbaring 8 en verder horen we over zeven engelen met zeven bazuinen, die gerichten over de aarde aankondigen, voorafgaand aan Zijn komst. In 1 Thessalonicensen 4:16 leert Paulus ons dat die komst zelf en de daaropvolgende opstanding van doden en verandering van levenden aangekondigd zal worden door de ‘bazuin van God’ (vergelijk 1 Kor. 15:52, waar Paulus de woorden ‘de laatste bazuin’ gebruikt). Tenslotte zegt Jezus Zelf in Matthéüs 24:31 dat Hij onmiddellijk na Zijn komst zijn engelen met groot bazuingeluid zal uitzenden om de uitverkorenen van de hele aarde te verzamelen. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat, evenals in onze taal, het woord ‘bazuin’ gebruikt kan worden in de zin van ‘bazuingeluid’ (zie Matth. 24:31, 1 Kor. 15:52 en 1 Thess. 4:16).
Tot zover de uitleg uit de Studiebijbel.

Ook uit hetgeen in de Studiebijbel over het woord bazuin wordt vermeld, kunnen we opmaken dat de teksten uit Matthéüs 24:31, 1 Korinthe 15:52 en 1 Thessalonicensen 4:16 bij elkaar horen, en dat dus niet de ene tekst betrekking heeft op de periode VOOR en de andere tekst betrekking heeft op de periode NA de Grote Verdrukking!
En, als we Matthéüs 24 vers 29-31 nog eens (verkort) vermelden, zien we dat er duidelijk staat:
“En terstond NA de verdrukking (de Grote Verdrukking, zie noot 1) van die dagen, … dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten van de aarde … de Zoon des mensen zien (dus is dit de zichtbare Wederkomst), komende op de wolken van de hemel, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met EEN BAZUIN VAN GROOT GELUID, en zij zullen Zijn uitverkorenen (nl. degenen die in Christus gestorven zijn en degenen, die levend overgebleven zijn – zie 1 Thess. 4:16-17) bijeenvergaderen ”.

Wanneer zullen de doden (de “uit de dood opgestane rechtvaardigen“ uit 1 Thess. 4:15-17) onverderfelijk opgewekt worden? Het meest logische is: NA de Grote Verdrukking. Waarom? Omdat het logisch is dat de mensen die tijdens de Grote Verdrukking hun leven echt aan Christus geven, en daardoor gedood zullen worden door de antichrist (zie het hieronder vermelde Bijbelvers), ook nog – en wel op hetzelfde moment – bij de groep van opgestane rechtvaardigen zullen horen.

“En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van degenen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, en om het Woord van God (de martelaren om Christus‘ wil van alle eeuwen), en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de 1000 jaren. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de EERSTE opstanding. Zalig en heilig is hij (of zij), die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen 1000 jaren (op de aarde zie Openb. 5:10)”. (Openb. 20:4-6)

Dus, zoals wij duidelijk in Openbaring 20 vers 4-6 kunnen lezen, vindt de opstanding – er staat zelfs “de EERSTE opstanding” – plaats NA de Grote Verdrukking, want er staat “de zielen van degenen… die het beest en zijn beeld niet aanbeden hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en hand”. Dit kunnen alleen echte gelovigen zijn die in de Grote Verdrukking de marteldood moeten ondergaan, want vóór de Grote Verdrukking was dit beest (d.i. de antichrist) dat aanbeden moest worden èn het merkteken van dit beest niet aan de orde.
En, als er ook nog staat “deze is de EERSTE opstanding” dan kan er niet ook nog eens een EERDERE opstanding geweest zijn, namelijk een opstanding VOOR de Grote Verdrukking. En als er – volgens het vermelde in Openbaring 20 vers 4-6 – geen opstanding van de “rechtvaardige doden” kan hebben plaatsgehad VOOR de Grote Verdrukking, dan kan er ook niet een “verandering in een punt des tijds” geweest zijn (volgens 1 Kor. 15:51-52) van “degenen die levend overgebleven zijn tot de komst van de Here” (volgens 1 Thess. 4:15).

Samenvatting:
Naar aanleiding van bovenstaande Bijbelteksten en uitleg kan ikzelf niet anders dan tot de conclusie komen dat 1 Thessalonicensen 4:15-17 slaat op de ZICHTBARE Wederkomst van onze Here Jezus Christus. En, uit het verband van bovenstaande Bijbelteksten kunnen wij verstaan dat de zichtbare Wederkomst NA de Grote Verdrukking zal plaatsvinden en VOOR de aanvang van het 1000-jarig Vrederijk van Christus.
De opstanding van alle oprechte gelovigen die – in de loop der eeuwen, tot aan het einde van de Grote Verdrukking toe (zie Openb. 20:4-6) – in Christus ontslapen (of: gestorven) zijn, vindt ook NA de Grote Verdrukking, maar VOOR het 1000-jarig Vrederijk van Christus plaats. Nergens in de Bijbel lezen we dat er zowel een opstanding van de rechtvaardigen VOOR als NA de Grote Verdrukking is.

Als u deze studie verder wilt lezen: KLIK HIER

A. Klein


[1]Want dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige (verdrukking) niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal” (Matth. 24:21).
[2] De Studiebijbel is uitgegeven door uitgeverij “In de Ruimte” (IdR) te Soest en “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CvB) te Veenendaal. De Studiebijbel bestaat in totaal uit 17 delen, die tussen 1986 en 2001 zijn verschenen.
Advertenties

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

4 reacties op Is er een OPNAME van de Gemeente voor de Grote Verdrukking ?

 1. Harry zegt:

  Ik ben het helemaal eens met de inhoud van dit artikel.
  Maar, het kan eenvoudiger:
  Johannes 17:15 “Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van de boze.”
  De Heer bidt Zelf ook niet om een opname voor de Grote Verdrukking.
  En in Openbaring 3:10 staat: “Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.”
  Bewaren staat tegenover wegnemen.
  De Heer bidt voor bewaren en niet om wegnemen of opnemen.
  Laten wij bidden dat het woord van de Heer zijn beloop heeft.

 2. Halil Alexander Zeverboom zegt:

  Ik kan hier, naar hoe ik zelf het Woord lees en Schrift naast Schrift leg, een volledig amen op geven!

  Dankjewel voor dit artikel.

  Gods zegen :)

 3. Eduard zegt:

  Een quote van Corrie ten Boom:

  In China the christians were told “Don’t worry. Before the tribulation comes you will be translated. Raptured.” Then came a terrible persecution. Millions of christians were tortured to death. Later I heard a bishop from China saying sadly: ‘We have failed. We should have made the people strong for the persecution rather than telling them that Jesus would come first…’

 4. Anne van Urk zegt:

  1 Korinthiers 15:22 tot 25
  “Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus, de eersteling, daarna zij die de Christus toebehoren, gedurende zijn tegenwoordigheid. Vervolgens het einde, wanneer hij het koninkrijk aan zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regering en alle autoriteit en kracht heeft tenietgedaan. Want hij moet als koning regeren totdat God alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s