Op de bres…

  • Met het oog op de gebeurtenissen deze week in België, wil DPM Nederland uw aandacht graag richten op de enorme kracht van een biddende Kerk.

 

kruisknielen

God sprak in Ezechiël 22:30-31: Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan voor het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden (…)
“Als ik in het hele land één man had kunnen vinden” sprak God, “dan zou Ik hen hebben kunnen redden.” Denk je dat eens in! Eén enkele man kan het tij doen keren voor een heel land!

Als DPM Nederland geloven we dat juist in deze tijd de Gemeente – het Lichaam van Christus – moet opstaan als die ene man… Door ons gebed kunnen wij als Kerk – in eenheid verbonden als één man in gebed – het tij doen keren!

…en Mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land herstellen. (2 Kron.7:14)

Vier stappen

In de hierboven staande centrale tekst, waarin God belooft dat Hij ons land zal herstellen, zien we vier stappen die wij eerst moeten doen…
Welke dingen vraagt God van Zijn volk?

Stap 1.
In de eerste plaats vraagt Hij van Zijn volk dat het zich verootmoedigt… Dat is iets wat God niet voor je kan doen; de enige die in staat is jou te verootmoedigen, dat ben je zelf… Verootmoediging komt voort uit een diepe, persoonlijke, innerlijke beslissing. En als we onszelf hebben verootmoedigd en onderworpen aan God, dat zijn we dat automatisch ook aan Zijn Woord en aan de autoriteit die Hij over ons heeft gesteld.

Stap 2.
De tweede stap is gebed. Begin nooit met bidden voordat je je verootmoedigd hebt. Verootmoediging – je neerbuigen en het erkennen van Gods autoriteit – gaat altijd aan gebed vooraf.

Stap 3.
bidt en zoek mijn aangezicht…
Het zoeken van Gods aangezicht is de derde fase. Wat houdt dat in? Volgens mij betekent dit in de directe aanwezigheid komen van de Almachtige God. (…) Als je Gods aangezicht zoekt, dan ga je net zo lang door met bidden en luisteren tot je in Gods aanwezigheid bent gekomen, al duurt het de hele nacht. Vandaag de dag wordt er heel veel gebeden zonder dat Gods aangezicht wordt gezocht… Men stopt dan al met bidden voordat er werkelijke communicatie is geweest met God.

Stap 4.
en zich bekeren van hun boze wegen…
Op wie slaat dit deel van de Bijbeltekst? Op de onbekeerde alcoholist? Op de puber die niet meer naar de kerk wil? Nee, het slaat op Gods eigen mensen, de christenen… De belemmering voor doorbraak en opwekking zit in de kerk zelf, niet erbuiten. Weet je waar het oordeel begint? Want het is nu de tijd, zegt Petrus dat het oordeel begint bij het huis Gods (1 Petr.4:17). Wat hij daarmee bedoelt, wordt duidelijk uit wat hij vervolgens zegt: als het bij ons begint… en vervolgens stelt hij de vraag: wat zal het einde zijn, van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?  God heeft het altijd al zo gedaan; Hij begint bij de mensen die het meeste weten. Nu zeg je misschien: “Broeder Prince, ik ben niet ongehoorzaam aan het evangelie, ik heb geen verkeerde wegen…” Mijn antwoord is: “Waarschijnlijk ben je dan nooit dicht genoeg bij God gekomen om je verkeerde wegen te zien.” Wie werkelijk voor Gods aangezicht komt, herkent daardoor onmiddellijk de gebieden in zijn leven waar bekering nodig is. De gedachte dat je die gebieden niet zou hebben, bewijst al dat het hoog tijd is om in Gods tegenwoordigheid te komen.

Na deze vier stappen komt God met Zijn antwoord: Dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven … en hun land herstellen. Ik heb erover nagedacht, gepiekerd en gebeden… Als een land niet tot genezing komt, dan ligt de verantwoordelijkheid daarvoor aan de voeten van de Kerk. Jij en ik, de belijdende christenen, zijn aansprakelijk en dragen samen de verantwoordelijkheid voor de staat waarin de Westerse wereld vandaag verkeert.

We sluiten af met Openbaring 12:11, waar een geweldige ommekeer beschreven staat: En zij –Gods volk hier op aarde– hebben hem –satan– overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis. Dat is onze instructie… Wij zijn de beslissende factor in de gebeurtenissen in deze wereld in deze tijd!
Juist nu – terwijl Europa door moeilijke tijden gaat – is het belangrijk dat het Lichaam van Christus opstaat als ‘die ene man’, die zich verootmoedigt, zich tot God richt in gebed, Zijn aangezicht zoekt en zich bekeert! Dan belooft God dat Hij uit de hemel zal horen en hun zonden vergeven en hun land herstellen.

Bron: DPM, 23 maart 2016 

Geplaatst in antichristelijke machten, Bekering, Gebed, Overdenking, Voor u gelezen, Werkingen van Gods Geest | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Ondanks verdrukking komen in Iran veel moslims tot geloof

Deze week zei iemand, die zeer goed op de hoogte is van de situatie in Israël en in de moslimwereld: ‘Het lijkt wel alsof God haast heeft om de moslims tot geloof te laten komen’. Exact dezelfde woorden heb ik al vaker in de Nieuwsbrief geschreven.
Deze ontwikkeling is ook duidelijk zichtbaar in Iran. Ondanks dat de Iraanse overheid hard optreedt tegen huisgemeenten, die vaak in het geheim samenkomen, komen steeds meer moslims in Iran tot geloof in de Heere Jezus. God is overduidelijk aan het werk in dit land. En Hij doet dat soms anders dat wij denken dat het moet gaan. Zoals Hij Zich ooit aan Paulus openbaarde op de weg naar Damascus, zo openbaart Hij Zich soms ook aan Iraniërs, die daarna tot geloof in Hem komen. Laten we de Heere niet voorschrijven hoe wij vinden dat mensen tot geloof moeten komen.
Het is nauwelijks mogelijk het aantal christenen in Iran te schatten. Open Doors spreekt over 450.000 Iraanse christenen. Anderen schatten hun aantal inmiddels op 1 miljoen.
Afgelopen maand werden vier christenen uit Ahwaz veroordeeld omdat ze illegale bijeenkomsten in huiskerken zouden hebben bijgewoond, met de bedoeling moslims te bekeren tot het christelijk geloof. Het grootste gevaar lopen christenen die voorheen moslim waren. Laten we de Heere danken voor Zijn machtig grote werk in Iran en vergeet niet te bidden voor de Iraanse christenen, speciaal voor hen die gevangen zitten omdat ze christen zijn.

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 12 maart 2016

Geplaatst in Bekering, Christenvervolging, Goed Nieuws-berichten, Voor u gelezen | Tags: , , , , | 1 reactie

Een waarschuwing van aartsbisschop uit Irak

Ooit was Amel Nona aartsbisschop in Mosul, Irak. Maar hij moest vluchten naar Erbil.
Ons hevige lijden is een voorsmaak van wat Europa en zeker de christenen in Europa te wachten staat,’ aldus de aartsbisschop, alweer even geleden.
‘Ik heb mijn bisdom verloren. Ons gebouw werd door radicale islamieten bezet. Ze wilden dat we ook moslim werden, anders zouden we worden gedood. Maar mijn gemeente leeft nog.
Uw liberale Westerse beginselen zijn hier niets waard. U heet moslims van harte welkom, maar u brengt uzelf in gevaar. U moet krachtig optreden, ook al gaat het tegen uw beginselen in.
U gelooft dat alle mensen gelijk zijn, maar de islam zegt niet dat alle mensen gelijk zijn. Onze waarden zijn niet hun waarden. Als u dat niet snel genoeg begrijpt, zult u de prooi worden van de vijand, die u in uw huis welkom hebt geheten.’

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF, 5 maart 2016

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Tekenen vd Eindtijd, Voor u gelezen | Tags: , , , , , | 1 reactie

Ons Facebookaccount is uit de lucht

Geachte lezer,

Een kleine 1100 mensen hadden zich, tot op heden, via ons Facebookaccount ‘Eindtijdbode’ aangemeld.
Deze week bleek echter plotseling ons account geblokkeerd te zijn. Na even zoeken wat de reden kon zijn, bleken de regels van Facebook te zijn aangescherpt en wij schijnen nu buiten de boot te vallen.
We zouden ervoor kunnen kiezen om – met inachtneming van de nieuwe regels – opnieuw een Facebookpagina te openen, maar we hebben besloten dit niet te doen. Ook vanwege het extra werk wat dit voor mij meebrengt (voorheen werd de Facebookpagina vooral door mijn webmaster bijgehouden).

Maar… een ieder die dat wil kan zich ook rechtstreeks via onze site(s) van WordPress aanmelden om de postings van Nieuw(s)lichter – en/of onze Bijbelstudiesgratis te ontvangen.
U kunt zich, voor beide sites apart, aanmelden in het daarvoor bestemde vakje, rechts onderin (zie de pop-up met ‘volg‘) .

Ook eventuele reacties, die eerder door u op Facebook gezet werden, kunnen gewoon – onderaan elk artikel – op deze site geplaatst worden.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
A. Klein

Geplaatst in Algemene informatie | Tags: | 2 reacties

De Heere Jezus laten schitteren

Sommige christenen zijn – geestelijk gezien – nog lang niet volgroeid. Door genade mogen ze een kind van God zijn, maar dan heb je het wel zo ongeveer gehad. Ze zijn baby’s gebleven in het geloof.
Hopelijk is het bij u anders en groeit en bloeit uw geloofsleven. Dan bent u werkelijk welgelukzalig, om het met een mooi woord uit de oude Statenvertaling te zeggen.
Misschien verlangt u wel naar zo’n geloofsleven. Vroeger, ja, toen leefde u dichtbij de Heere Jezus. U wandelde met Hem, was vol van Hem. Maar nu… Het is allemaal zo dor en zo doods geworden. U ervaart maar zo weinig van Hem. U hebt het gevoel dat u midden in de woestijn leeft. Wel vertrokken uit Egypte – net als ooit het volk Israël – maar nog ver verwijderd van Kanaän, het land vloeiende van melk en honing.

Oorzaken van geestelijke donkerheid

Tal van oorzaken kunnen het geestelijk leven van een christen in donkerheid hullen. Veel christenen zijn overal vol van, behalve van de Heere Jezus. Ze zijn vol van hun werk, van hun favoriete tv-series, van hun bankrekening, van internet en vul verder maar in. Sommigen denken dat ze een en ander kunnen combineren. Een beetje God, af en toe een kort gebedje, een beetje Bijbel, een enkel bijbelstudietje, maar ook heel veel wereld.
Denk niet dat ik u veroordeel. Ik zeg het ook tegen mezelf. Als ik kijk naar christelijk Nederland, dan huilt mijn hart. Zit ik er ver naast wanneer ik zeg dat we vaak maar geestelijke tobbers zijn? Dat er geestelijk veel lauwheid is in ons leven, zoals de Here Jezus ook tegen de gemeente in Laodicea zei (Openbaring 3:16)?
Verandering is echter mogelijk. Dat is het goede nieuws. De Laodicenzen werden opgeroepen tot bekering (Openbaring 3:19) en die oproep komt ook tot ons. Het Evangelie is zo geweldig rijk! En onze Heiland, de Heere Jezus Christus, wil ons leven geven en overvloed (Johannes 10:10).
Daarom wil ik met grote nadruk de Heere Jezus centraal stellen en Hem laten schitteren. Paulus zegt tegen de Galaten zelfs dat hij hun Jezus Christus als de Gekruisigde voor de ogen geschilderd heeft. Dat verandert mensen. Beter nog: Hij verandert mensen! Zodat we geestelijk gaan groeien. En waar ontmoeten we Hem? In de Bijbel, Zijn eigen Woord, dat levend en krachtig is!

Verlangen naar het beloofde land

Dat Woord moet wel opengaan in ons dagelijks leven. Alleen dan kan het krachtig spreken. Ik hoop en bid dat wij niet tevreden zullen zijn met een leven in de woestijn, maar dat we verlangen om met de Heere te mogen wandelen in het Beloofde Land.
Ik bid dat er meer van de Heere Jezus zichtbaar zal worden in ons leven en in onze kerken en gemeenten. Dat er meer en meer gelovigen zullen zijn die zich helemaal aan God toewijden, met het diepe verlangen in Zijn tegenwoordigheid te zijn. Geestelijke groei zal dan zichtbaar worden en het is goed mogelijk dat anderen dat eerder opmerken dan wijzelf.
Deze groei veroorzaakt geestelijke honger, die pas wordt gestild wanneer wij Gods goedheid hebben geproefd en een glimp hebben opgevangen van Hemzelf (Hebreeën 2:9).
Wanneer we in Zijn tegenwoordigheid komen en Hem werkelijk ontmoeten, dan zullen we onze eigen kleinheid en zondigheid beseffen. Hij is immers de Heilige. Jesaja riep het uit: ‘Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen (Jesaja 6:5), waarna de Heere hem heiligde en Jesaja toch in Gods tegenwoordigheid kon zijn. Met volle vrijmoedigheid mogen wij tot Hem gaan, omdat de Heere Jezus als de Hogepriester de hemelen is doorgegaan (Hebreeën 4:14-16).

In de stilte

Het zou wel eens kunnen zijn dat we niet zoveel te zeggen hebben wanneer we in Gods nabijheid zijn. Zo zet ook Psalm 62 in: ‘…mijn ziel is stil voor God’ (vers 2). En verderop in de Psalm (vers 6) spreekt de dichter – David – zichzelf toe: ‘…mijn ziel, zwijg voor God.’ Wanneer we zo in stilte tot Hem naderen, gaan we meer en meer beseffen wie Hij is. ‘Hij is mijn rots en mijn heil’ (vers 3 en vers 7). We kunnen deze woorden soms heel vroom in de mond nemen en ‘verstandelijk’ weten we dat Hij de machtige is, onze Rots. Maar deze woorden worden pas werkelijkheid voor ons als het erop aankomt, wanneer het stormt in ons leven en wanneer we Zijn nabijheid daadwerkelijk ervaren.
Wanneer we zo in de stilte voor Hem verschijnen, en de vraag wordt gesteld hoe het met ons gaat, dan zal ons antwoord anders zijn dan wanneer een mens dat aan ons vraagt. Dan kunnen we tegen God zeggen dat het goed is, omdat we in Zijn tegenwoordigheid zijn. Dan kunnen we het Paulus nazeggen dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus, onze Heere’ (Romeinen 8:39). Dat kunnen we van harte belijden, misschien wel door onze tranen heen.
Het kan ook zijn dat we eerlijk tegen Hem moeten zeggen dat het geestelijk gezien niet zo goed met ons gaat. Aan wie kunnen we dat beter vertellen dan aan Hem? Hij kan ons leven totaal vernieuwen. Hij kan situaties veranderen. Voor Hem is niets te wonderlijk.
KLIK HIER voor het vervolg.

Bron: Dirk van Genderen.nl, 4-2-2016

Geplaatst in Overdenking, Voor u gelezen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Uit Syrië en Irak gevluchte christenen vinden geen rust in Turkije

Waarschijnlijk is de helft van alle Syrische christenen de afgelopen jaren naar Turkije gevlucht. Turkije is het meest voor de hand liggende land voor hen om heen te gaan, omdat Turkije direct aan Syrië grenst. Het totale aantal Syrische christenen in Turkije wordt momenteel geschat op 45.000.
De Syrische christenen voelen zich echter verre van vrij in Turkije. Om vervolging en vernedering te voorkomen, doen velen zich voor als moslims. Velen beperken daardoor het uitkomen voor hun christen-zijn tot hun eigen huis of onderkomen. Dat is ook de reden dat veel Syrische christenen proberen elders in Europa een veilig onderkomen te vinden.
Een aanzienlijk deel van de Syrische vluchtelingen in Turkije bevindt zich in vluchtelingenkampen. Linda, een gevluchte Irakese christen vertelt: ‘Het is voor ons erg moeilijk om hier in Turkije werk te krijgen. Mijn man, die elektricien is, kan af en toe een klein klusje doen.’
Over wat er in Irak is gebeurd, vertelt ze: ‘Toen IS-terroristen ons huis in Bagdad overvielen, was mijn dochter Nuşik 7 jaar. Ze stopte op die dag met praten en sindsdien praat ze niet meer. We leven nu in Yozgat. We werken hard om haar te laten behandelen, maar ze praat nog steeds niet. We hebben hier geen toekomst. Alles hier is onzeker.’
In Turkije vind je ook Armeense christenen. Zadig Kucuk vertelt dat haar 85-jarige moeder in december 2012 dood werd gevonden in de Armeense buurt in Istanbul. Het was veelzeggend dat er een groot kruis was gekerfd in haar borst. Er zijn zelfs christelijke vluchtelingen onthoofd in Turkije.
De vervolging van christenen in Turkije leidt ertoe dat er steeds minder christenen in het land zijn. Honderd jaar geleden was 20 procent van de bevolking christen, nu minder dan 2 procent. Laten we blijven bidden voor alle vervolgde christenen. (Bron: Gospel Herald)

Bron: Dirk van Genderen, NIEUWSBRIEF 6 februari 2016

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Voor u gelezen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Westerse christenen, word eens wakker!

Als de westerse christenen niet wakker worden en het opnemen voor hun vervolgde geloofsgenoten overal ter wereld, wie is er dan nog om solidair met hen te zijn als de vervolging hier toeslaat?

Christenen worden al sinds het allereerste begin van het geloof vervolgd, en zullen dat altijd blijven. Maar zo paradoxaal als het mag zijn, dankzij het getuigenis van de martelaren heeft het christendom zich ook uitgebreid. Hoewel ze tegenwoordig niet voor de leeuwen worden gegooid, worden sommigen zwaar gestraft voor het bezitten van een Bijbel in Saoedi-Arabië (zelfs terechtgesteld in Noord-Korea), of gekruisigd door Islamitische Staat in Syrië en Irak. Hun verhalen verdienen het verteld te worden.

Meest vervolgde geloofsgroep

Het is moeilijk te schatten hoeveel christenen er in vroegere eeuwen omkwamen, maar de absolute aantallen in onze tijd zijn veel groter. Emeritus-paus Benedictus XVI verklaarde in 2010 terecht dat christenen vandaag de meest vervolgde geloofsgroep zijn, en paus Franciscus noemt dat feit ook vaak.

Christendom in de Levant

Dit is niet alleen een recent fenomeen. In 1860 vielen moslims in Damascus christenen aan, vermoordden tienduizenden burgers en vernietigden honderden christelijke dorpen en kerken. De Pauselijke Staat en westerse consulaten begonnen meteen aan te dringen op actie om het christendom in de Levant te redden. Intussen grepen de westerse machten in (vooral Frankrijk en Groot-Brittannië, maar ook Rusland) en dreigden de Ottomaanse sultan met sancties als hij niet onmiddellijk aan de slachtingen een einde maakte. Oorlogsschepen beschoten de oostelijke Middellandse Zee en de slachtingen stopten binnen een week.

Kopten onthoofd

In contrast hiermee was de reactie van het Westen toen 21 koptische christenen dit jaar (2015) aan de kust van Libië werden onthoofd, beschamend, maar niet verrassend. Het Witte Huis en het Élysée veroordeelden het geweld en de misdaden tegen onschuldigen. Maar geen van beide benoemde expliciet dat de moordenaars islamitische extremisten waren en de slachtoffers eenvoudige arbeiders, enkel vermoord omdat ze christenen waren. De islamisten zelf publiceerden een video waarin zij er geen probleem mee hadden hun gevangenen als koptisch-orthodox te identificeren.

Nationale rouw

Na de slachting kondigde de Egyptische staat (die wellicht zijn verbondenheid aan het verleggen is van Amerika naar orthodox Rusland) drie dagen van nationale rouw af en bombardeerde de posities van de terreurgroep in Libië. Egyptes president beloofde dat er een kerk zou worden gebouwd ter gedachtenis van de martelaren in het gouvernement van Minya, het thuisland van de slachtoffers.

Charlie Hebdo

Intussen werd in het Westen – alhoewel 3,5 miljoen mensen onder wie vijftig staatshoofden in Frankrijk de straat opgingen in solidariteit met de Charlie Hebdo-slachtoffers – géén grote bijeenkomst georganiseerd voor de Libische martelaren, en heel weinig politieke of religieuze leiders drukten zelfs maar solidariteit uit met de vervolgde christenen.

Tekens van ontkerstening

Het seculiere, egalitaire Westen ontkent zijn christelijke verleden en erfgoed, terwijl het zichzelf ervan probeert te overtuigen dat vrijheid ‘vrijheid van christelijke elementen’ betekent. Tekens van ontkerstening zijn duidelijk in het alledaagse leven, of het nou het verbieden van het in het openbaar dragen van het kruis is, of het uitsluiten van christelijke stemmen uit het publieke domein – in de naam van tolerantie – of zelfs het bekritiseren van LGBTQ-activiteiten en de politieke islam tot hate speech bestempelen. Dit kan niet doorgaan, tenzij het Westen de bedoeling heeft zelfmoord te plegen.

Welvaart

De periode na de Tweede Wereldoorlog heeft West-Europa welvaart gebracht, die leidde tot de afname van geboortecijfers en een stijgende vraag naar goedkope arbeidskrachten. De consequente liberalisering van immigratiebeleid en inspanningen richting gezinshereniging leidden tot een sterke toename van het aantal islamitische arbeiders in West-Europa – veel meer dan in Noord-Amerika.

Demografische trends

Huidige demografische trends laten zien dat moslims binnen een paar decennia in veel Europese steden een meerderheid van de jonge mensen kunnen worden. De identiteitscrisis en secularisatie onder mensen van christelijke afkomst (vooral protestants) maakt de zaak zelfs nog moeilijker en politieke partijen gedragen zich op manieren waarvan ze denken dat die het aantal stemmen van moslims zullen maximaliseren.

‘Islamofobie’

Olierijke Arabische koninkrijken leveren de middelen om de macht van de islamitische lobby te doen toenemen in het onderwijs en het binnen- en buitenlands beleid van EU-lidstaten. Megamoskeeën worden gebouwd in grote Europese steden, islamitische gebedsruimtes toegestaan in staatsinstellingen en ‘islamofobie’ wordt gecriminaliseerd, wat het moeilijker maakt je uit te spreken tegen de woorden en daden van radicale moslims.

Linksige media

Intussen beelden de grotendeels linksige media moslims af als slachtoffers van oorlogen en kolonisatie, en christenen (in het bijzonder traditionele christelijke instituten als de katholieke Kerk) worden geportretteerd als moordenaars die verantwoordelijk zijn voor de Kruistochten, de Spaanse Inquisitie, gewelddadige kerstening van de oorspronkelijke Amerikanen en oorlogen die Europa decennialang verwoestten.

Christelijke slachtoffers

Europese christenen reageren niet, zelfs niet als de waarheid aan hun kant staat. Wanneer heb je voor het laatst gehoord over de vele historische aanvallen van moslims tegen het Westen? De huidige christelijke slachtoffers worden nooit christen genoemd, tenzij ze rebelleren tegen gezag en hiërarchie. Met de hulp van de progressieve media monopoliseren ‘seksuele minderheden’ de publieke opinie en leiden de aandacht af van aanvallen op christenen in Pakistan, Egypte, Nigeria en elders.

Haat prediken

Dit zijn maar enkele van de vele redenen waarom islamitische immigranten van de tweede generatie niet gemakkelijk in westerse samenlevingen geïntegreerd worden en waarom een aardig aantal van hen geradicaliseerd wordt door extremistische islamitische predikers die, in tegenstelling tot christenen, werkelijk haat prediken.

Meer solidariteit

West-Europeanen en Amerikanen moeten veel meer spreken over de slachtoffers uit het verleden van niet-christelijke (nazi- en communistische) dictaturen, om de seculiere verhaallijn tegen te spreken. Ze zouden ook meer solidariteit moeten tonen met christenen die nu worden onderdrukt (Asia Bibi, Meriam Ibrahim enzovoort), terwijl de christelijke media voortdurend de vele mensen wereldwijd in het vizier moeten houden die tegen dagelijkse moeilijkheden of zelfs de dood aanlopen als zij christen willen blijven of worden.

Mensenrechten

Van het huidige Westen, post-christelijk als het wellicht hoopt te zijn, kan niet waarlijk worden gezegd dat het mensenrechten beschermt totdat dit het recht van mensen garandeert om hun geloof vrijelijk te beleven. Diegenen van ons die in Europa leven falen in deze taak, en we zien ook Amerikaanse staten zoals Indiana die niet in staat zijn het christelijk recht op geweten te verdedigen. Het is een rare tijd als repressie en discriminatie in Saoedi-Arabië er niet toe doen, maar Indiana’s potentiële onderdrukking van homo’s dat wel deed.

Wakker worden

De Oude en de Nieuwe Wereld moeten wakker worden want islamisten kunnen de onthoofdingen in Libië herhalen in de straten van Londen en Parijs, of zelfs in Noord-Amerika. Wie blijft er dan over om solidair te zijn met de vervolgde christenen van het Westen?

  • Youssef Fakhouri, wiens familie Libanon ontvluchtte om gedwongen bekering te voorkomen, probeert actief het christelijk erfgoed in het Westen te bewaren. Hij woont momenteel in Boedapest.

Bron: Youssef Fakhouri, KatholiekNieuwsblad-opinie, 28 december 2015

Geplaatst in antichristelijke machten, Christenvervolging, Overdenking, Tekenen vd Eindtijd, test, Voor u gelezen | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen